Utbildningsprogram

Utbilda dig till Biomekanisk Kraniosakral terapeut
med Wishing Wells program: 3 fristående år

Utbildningsstart år 1: Biomekanisk Kraniosakral terapi

START: 7-8 oktober 2023, avslutning 16-17 november 2024. Lärare: Ann-Kristin Ahola

Några år tillbaka gjordes utbildningen om till nuvarande format. Den ett-åriga utbildningen till
Biomekanisk Kraniosakral terapeut enligt Wishing Well, är upplagd på 12 helger under 14 månader.
Undervisningen koncentreras på biomekanisk kraniosakral terapi vilken utgör steg I, II, III, III+, IV och V, samt kurserna Bäcken och Whiplash.

På den här ett-åriga utbildningen erbjuds teori (anatomi och fysiologi) och metod (biomekanisk kraniosakral terapi) som redskap för att få den erfarenhet som krävs för att bli en duktig terapeut. Men den allra viktigaste träningen för eleven är att utveckla sin taktila förmåga och att bygga upp sitt energimedvetande. Det innebär att träna upp sina händers förmåga att känna in extremt subtila rörelser och energier i kroppen, med fullkomligt medveten närvaro. Denna träning leder till förmågan att kunna läsa av kroppens tillstånd samt att kunna förflytta sin medvetna närvaro (energimedvetandet) mellan kroppens olika strukturer och lager till de platser där det finns blockeringar och låsningar som behöver frigöras.

Det ni får lära er på utbildningen är:

Biomekanisk kraniosakral terapi innebär att vi arbetar med att frigöra den mekaniska rörelsen hos kranieben, ansiktsben, ryggrad och bäcken. Det gör vi genom att arbeta med tekniker som spänner av bindväven, membranen och diafragmorna. Kroppen består till cirka 50 % av bindväv, den håller samman kroppens alla stukturer, beskyddar nerver och organ och innesluter den cerebrospinala vätskan runt hjärnan och ryggmärgen, vars cirkulation ger upphov till den kraniosakrala rytmen. Vid trauma eller långvarig stress dras bindväven samman och spänningarna i bindväven kan då klämma av nerver, förhindra cirkulation och dra kranieben och övriga skelettet på sned.

  • Att öva upp händernas taktila förmåga för att kunna kontakta nervsystemet
  • Teoretisk kunskap, nervsystemets anatomi och fysiologi
  • Praktisk erfarenhet, tekniker och behandlingar av nervsystemet
  • Diagnosticering av nervsystemets tillstånd med hjälp av tester
  • Energimedvetenhet, en neutral närvaro för kommunikation med nervsystemet

Utbildningsstart år 2: Biodynamik – Behandling av organ och energi

START: Kommer i januari 2025. Lärare: Ann-Kristin Ahola

Den nya utformningen av år 2 består av 9 kurshelger. På år 2 arbetar vi med de inre organen inklusive hjärnan, de 5 elementen som ger organen sin energirymd, samt immunförsvaret via behandling av lymfsystemet. Vi kommer detta år att fokusera mer på energidimensionerna. Den eteriska kroppen är den fysiska kroppens egen energinivå. Biodynamik är det sätt vi använder för att kontakta och behandla den energinivån.

Vi inleder utbildningsåret med trippelvärmar kursen. Under en helg kommer vi att börja arbeta med
olika energirörelser i kroppen. Vi kommer att energimässigt stänga av ett sympatikus påslag, det vill
säga en akut stressreaktion, och främja det parasympatiska systemets energimässiga återhämtning.

På 3 helgkurser kommer vi att arbeta med de inre organen och hormonkörtlarna i bröstkorgen och i
övre och nedre buken. Vi arbetar vidare med bindväven; med bukhinnan som omsluter alla organen,
med bindväven som omsluter varje respektive organ, samt med de bindvävsveck som hänger upp
och förbinder organen med sin omgivning. Precis som nervsystemet har en rytm, den kraniosakrala
rytmen, så har de inre organen också en rytm, den så kallade motiliteten. Motilitet är en egenrörelse
som uppstår i fosterstadiet och är unik för varje individuellt organ. Den är viktig för organets hälsa
och funktion, och dess rytm ligger på cirka 8 cykler per minut, alltså något lägre än för den normala
kraniosakrala rytmen. Vi kommer att med hjälp av vårt energi medvetande kontakta varje organs
egen motilitet, det vill säga dess energi, den eteriska kroppen, och behandla den. För den som kan se
ett organs eteriska kropp så är den blåfärgad. Den eteriska kroppen är aurans första nivå (av de 7
nivåer som utgör aurans fält). Den kallas också för sinneskroppen, hälsokroppen eller smärtkroppen.


Under en helg stärker vi immunförsvaret med hjälp av behandling av lymfsystemet,
matsmältningskanalens diafragmer och den så kallade spiralrörelsen, en värmande och läkande
energirörelse i kroppen.
På 2 helgkurser går vi in i de 5 elementens värld. De 5 elementen utgör de motoriska energifält som
driver och håller en bestämd energikvalitet i varje kroppshålas sfär. Vår planet har en atmosfär som
har de unika förutsättningarna för liv. För att varje organ ska få den energikvalitet i sin omgivning
som krävs för organets funktion så behöver det ett visst elements fält. Till exempel så har brösthålans
organ, lungorna och hjärtat, en pumpande funktion. Luftelementet är det element som hjälper till att
hålla brösthålans energisfär så att organen där kan utföra sitt arbete. På kursen får vi både kunskap
och tekniker för att kunna förstå och behandla de 5 elementen, eter, eld, luft, vatten och jord.

På de sista 2 helgkurserna behandlar vi hjärnans olika system, framförallt de 5 system som har att
göra med beteende; det limbiska systemet, de basala ganglierna, temporalloberna, cingulum och
prefrontala cortex.


Utbildningsstart år 3: Meridian terapi

De 12 organmeridianerna och de 8 ursprungsmeridianerna.

Hela poängen med det utbildningsupplägg på tre år som presenteras på Wishing Well är att lära ut
konsten att kunna fokusera sin närvaro, rikta sin energi och kontakta olika strukturer och nivåer inom kropp och energisystem för att underlätta avspänning och läkning. Eleven ska kunna behärska tekniker för att kontakta och behandla allt från det mest ytligt fysiska till de mest djupa energimässiga nivåerna. Målet är att lösa upp stagnationer och låsningar och istället främja flöde och rörelse så att kropp och psyke får möjlighet till läkning.

• På år 1 kontaktas och behandlas kroppens bindväv och skelett, samt nervsystemet med dess
elektriska signalsystem som är kroppens mest lågfrekventa energinivå.

• På år 2 kontaktas och behandlas de inre organen inklusive hjärnan samt den eteriska
kroppen och de fem elementen. Även lymfsystemet gås igenom.

• På år 3 kontaktas och behandlas de 12 organmeridianerna som är ett kretslopp av energivägar som transporterar livsenergi (qi) från chakrana i ryggraden till den olika organen i kroppen. Precis som kroppens nerver leder information via impulser från hjärna och ryggmärg och ut i kroppen till målorganen. De 8 ursprungsmeridianerna går en dimension djupare innanför chakrasystemet ända in mot vår kärna och det genetiska arvet. Därifrån härstammar de ursprungliga impulser som driver motiliteten (egenrörelsen i kroppens organ), regleringen av hormoner och signalsubstanser, balansen mellan yin och yang (kvinnligt och manligt) samt vår individs kärna och yttersta gräns. Även transformationscykler, jordning, oberoende, ansvar, kreativitet, vanor, åldrande och sjukdom mm har sin början här.


De kurser som presenteras här under fyra helgmoment är en direkt fortsättning och utvidgning av
kunskaperna och behandlingsmetoderna som lärs ut på år 1 och år 2. Kurserna är speciellt utformade för de som har gått och utbildat sig på Wishing Well och har som syfte att erbjuda en möjlighet att utveckla energimedvetandet och gå djupare in i energidimensionerna för att behandla obalanser och trauman som sitter på djupare plan. På de två första utbildningsåren presenterades den fysiska kroppens anatomi och fysiologi. Nu kommer vi att studera människans energisystem samt själens anatomi.

Enligt Alkemin krävs både objektiv kunskap samt en subjektiv, självupplevd erfarenhet om ett ämne för att verkligen behärska det. Det kallas för ”Opus Magnum”, det stora arbetet. Kraniosakral terapin och behandlingen av organen och den eteriska kroppen som lärs ut på år 1 och 2 är bara den första hälften av resan. Meridianterapin är en kompletterande energibehandling av meridianernas flöde av qi och som vanligt behandlar vi förebyggande med att få igång flödet och cirkulationen, precis det samma mål som vi har med kraniosakral terapin och för behandlingarna på år 2, flöde och fri rörelse.


De så kallade 8 extraordinära meridianerna, som här kommer att kallas ursprungsmeridianerna, är
kopplade till vårt ursprung och det genetiska arvet. De är de första energivägarna att utvecklas efter befruktning och de föregår och ger stimulans till utvecklingen av de 12 organmeridianerna. De gamla mästarna i kinesisk medicin från tusentals år tillbaka, kallade dessa 8 meridianer för Hidden Spirits, och det är precis det de är, gömda andar. De erbjuder en karta över vårt ursprung, vår potential, vårt livssyfte och vår innersta kärna genom att visa på de ursprungliga polariseringar som ligger till grund för både våra positiva egenskaper men också de områden av trauman och obalanser där det alltid uppstår problem som aldrig verkar vilja läka. Väldigt förenklat kan man säga att det kan finnas kopplingsfel ända inne i huvudströmbrytaren.


Det här tredje utbildningsåret är något helt nytt. Det kommer att innefatta mycket information, teori och kunskap om alla meridianerna, hur de är uppbyggda, hur de samverkar, vad de har för
egenskaper etc. Och det blir också förstås mycket behandling och kunskap om hur man läser av
vilken meridian som behöver behandling, hur man lägger upp behandlingen och mycket mer. Till att börja med blir det 4 helger för behandling med meridianterapi.Annons