Om högkänslighet (HSP)

Högkänslighet är beteckningen på ett personlighetsdrag som innebär att personen har ett känsligare nervsystem än de flesta andra. Hon/han tar emot mer sensorisk information från sin omgivning och bearbetar den på ett komplext, intuitivt sätt. Detta kräver både tid och energi varför den högkänslige ofta behöver dra sig undan i lugn och ro. I vårt hektiska samhälle som översvämmas av information blir den högkänslige lätt överväldigad och kan uppfattas som udda och tillbakadragen. Det finns många både positiva och negativa drag som kännetecknar högkänslighet. Forskaren och psykologen Elaine N. Aron har myntat denna beteckning och skrivit en bok (Den högkänsliga människan) om sin egen upplevelse som högkänslig samt lagt fram fakta från sin forskning. Högkänslighet är inte en diagnos utan räknas som ett personlighetsdrag. Läs mer på hemsidan: www.hsperson.se

Som högkänslig är det viktigt att anpassa sitt liv efter sina individuella förutsättningar och behov. Man behöver vara uppmärksam på vad som triggar igång en stressrespons som leder till överstimulering och sedan utmattning. Men varje gång detta sker utan att man får stopp på det krävs det en längre tid av vila och återhämtning innan balansen är återställd. För många högkänsliga innebär detta att man nästan alltid lever i antingen ett alarmtillstånd eller ett tillstånd av utmattning och tillbakadragenhet. Detta är en enorm energitjuv då en aktivering av kamp/flykt responsen urlakar närings- och energiresurserna och återhämtningen tar lång tid. Vad vi triggas av kan vara djupt personligt, det kan vara nedärvt eller överfört från det sociala sammanhanget. Det är viktigt att bli uppmärksam på exakt vad som triggar igång en stressaktivering för att så snabbt som möjligt återställa nervsystemets balans.

Man kan vara född högkänslig men högkänsligheten kan också triggas igång av ett trauma. Som jag nämnt tidigare är det min övertygelse att högkänslighet inte är en diagnos som jag ska lära mig att leva med och hantera. För mig är det en utvecklingsfas som transformerar både kropp, nervsystem, psyke och ande. De som går igenom den här processen har ofta inget stöd att hämta av samhället eller vården. Den här transformationen är unik för vår samtid och i högsta grad nödvändig om människan ska överleva som ras. Som det är nu är vår hjärna inte byggd för att kunna ta emot och behandla all den information via elektronik, teknik och sociala medier som vi dagligen översvämmas med.

På utbildningen i kraniosakral terapi erbjuds konkreta självbalanserande behandlingstekniker som:

  1. Får stopp på alarmsignalen i hjärnan som via nervsystemet påverkar hormonsystemet, de inre organen, hjärta, andning, beteende, känslor mm
  2. Spänner av de fysiska strukturer i huvud, nacke, rygg och bäcken som spänns och går i baklås när alarmet går
  3. Lugnar ner och laddar ur de sensoriska nervreceptorer som tagit in för mycket information och blivit överväldigade, något som får alarmet att gå igång

Den här behandlingen återställer nervsystemets självläkande funktioner och ger dig den energi och balans du behöver för att återvända till ditt inre center. Här finner du resurser för att bearbeta intryck och hitta dina egna lösningar på livets utmaningar.

Mer om mig, högkänslighet och utbildningen till Kraniosakral terapeut

Jag är själv högkänslig och blev utbränd i början av nittio-talet efter bara ett par års tjänstgöring som ung avdelningschef i Stockholm City på en av våra största klädkedjor. Ett par år senare avled min syster i cancer endast 25 år gammal. Det var upptakten till ett nu 25 år långt sökande efter svar på vem jag är och hur jag skulle finna läkning på mina trauman. Efter att ha besökt den allmänna vården för att få hjälp med de fysiska problem som var sviterna efter utbrändheten bl.a. ryggvärk, magkatarr och oförmåga att tåla stress, insåg jag att allt de hade att erbjuda var smärtstillande medel och sjukgymnastik. Jag är överkänslig mot läkemedel och att sitta på en träningscykel gav varken de svar jag sökte eller en lindring av mina besvär.

I desperation sa jag upp mig från mitt arbete och började resa till varmare breddgrader, bland annat Sydostasien, för att få värme och lugn och ro. Där studerade jag Chi gong, Yoga, Shiatzumassage, Pranic healing mm, men det var inte förrän jag kom i kontakt med Kraniosakral terapi i början på 2000-talet som jag märkte en verklig förändring av mina symptom. Jag utbildade mig i behandlingsformen, blev stadigt bättre och livet blev lättare att leva.

När jag läste Elaine Arons bok ”Den högkänsliga människan” kände jag omedelbart igen alla de symptom och svårigheter som jag hade tampats med i så många år. Och jag insåg att trots ett jag nu var mycket mer frisk och i balans, och trots all kunskap jag hade vilken hade lett till stor insikt och självacceptans, så fanns det ändå längst ner i botten en föreställning om att något ändå var fundamentalt fel på mig. Boken raderade den föreställningen och öppnade upp för nya insikter. Det slog mig att de flesta av mina patienter genom åren också varit högkänsliga och att de hamnade hos mig därför att de föll utanför ramen inom vården. Det saknas kunskap och metoder för att hjälpa de som är högkänsliga. Detsamma gällde för de flesta av mina elever som sökte utbildningen både för att hjälpa sig själva och för att sedan kunna hjälpa andra. Att vara högkänslig är en verklig gåva om man förstår vad den innebär och kan inrätta sitt liv så att den blir en tillgång. Benägenheten att bli överväldigad och att inte kunna stå emot stress och prestationskrav leder ofta till olika former av trauman, depression, utbrändhet, sänkt immunförsvar mm.

Efter den här insikten har utgångspunkten för mitt arbete varit högkänslighet. Jag har identifierat vissa områden i hjärnan som verkar vara av vikt för de drag som utgörs av hsp samt andra faktorer som påverkar.

  1. Hjärnans högra sida är den dominanta. De flesta människor i världen har en vänstersidig dominans som utgörs av rationalitet, logik, tankar och den linjära verkligheten. Jag har ingen siffra här men gissar att 70-80 % av mänsligheten är vänsterdominanta. Höger dominans innefattar intuition, holistisk perception, kreativitet, kroppsspråk, konstnärlig/artistisk förmåga mm.
  2. Den latenta hämningen är låg. Den latenta hämningen fungerar som ett filter i hjärnan som sorterar bort det som hjärnan bedömer som icke relevant information för att hjärnan inte ska översvämmas av intryck. När denna hämning är låg blir man lätt överväldigad. Men i samarbete med intelligens och kunskap är den låga hämningen en förutsättning för hög kreativ förmåga.
  3. Överaktivitet av Cingulum. Cingulum är ett område av hjärnan som är placerat djupt inne i frontala cortex längs med hjärnans centerlinje och direkt ovanpå hjärnbalken (Corpus callosum). Den här delen av hjärnan har stor betydelse för vårt beteende, bland annat empati och förmågan till inlevelse till den grad att man kan känna en annan persons smärta som sin egen. Cingulum motiveras av rättvisa, altruism och hjärtats högsta längtan och syfte. När Cingulum är överaktiv blir nivån av Serotonin (en av hjärnans belöningssubstanser) låg, något som påpekas av Elaine Aron som ett av symptomen på hsp.  Dessutom så korresponderar många andra av Cingulums funktioner och symptom vid överaktivering med många av de andra drag som Elanie Aron redogör för i sin bok.  Läs om Cingulum i boken ”Change your brain, change your life” av Daniel Amen.
  4. Spegelneuroner och Insula. Ett barn lär sig om omvärlden och hur att förhålla sig till andra människor med hjälp av att härma och spegla. Det finns så kallade spegelneuroner i flera delar av hjärnan, det vill säga hjärnceller vars uppgift det är att spegla andras känslor och beteenden för att på så sätt kunna förstå hur andra känner sig. Insula är ett center som har förbindelser över hela hjärnan och länkar spegelneuronerna med det limbiska systemet, vårt känslomässiga system. De här kopplingarna är ofta överaktiva hos högkänsliga vilket gör att man har svårt att skilja på vad som är de egna känslorna och vad som är andras känslor.
  5. Matsmältningsproblem och IBS. Förutom de olika centra i hjärnan som utmärker sig, så är det också vanligt att högkänsliga har olika former av mag- tarmproblem som är svårdiagnostiserade. IBS (irritable bowel syndrome) har blivit samlingsnamnet på dessa symptom. Tarmen producerar stora mängder av serotonin (hormon som signalerar mättnad och behovstillfredsställelse) och precis som att högkänsliga har för lite serotonin i hjärnan har forskare också konstaterat att IBS kan ha att göra med för lite serotonin i tarmen.
  6. Vagus nerven och psykosomatiska symptom. Vagus nerven är ökänd för att skapa en mängd olika reaktioner i kroppen och psyket när den är överstimulerad. Samlingsbegreppet fibromyalgi kan vara orsakad av en kroniskt irriterad vagus nerv. Långvarig depression som inte är klinisk, dvs. där individen inte är helt hjälplös, utan snarare lider av en nedstämdhet som är existentiell, är vanligt bland högkänsliga.
  7. Utbrändhet. Kan vara startskottet för en högkänslig att ta sig själv på allvar och medvetet påbörja den långvariga läkningsprocess som krävs för att bli verkligt hel och som just högkänsliga är speciellt lämpade för.

Enligt min erfarenhet är högkänsligas stora styrka det breda spektrum mellan IQ och EQ som ger bland annat insiktsfullhet, empatisk förmåga och sensitivitet. Däremot är nervsystemet hyperkänsligt, jordningen är dålig och det är svårt att hålla energinivån i balans.

Jag har funnit att jag själv har haft en överaktiv Cingulum och efter att jag utvecklat en metod för att behandla den delen så har jag upplevt genombrott i min egen läkningsprocess som vida övergår något jag tidigare upplevt. Jag har minimerat de negativa verkningarna av högkänsligheten utan att förlora de positiva särdragen.

Målet för min verksamhet nu, både vad det gäller behandlingar med kraniosakral terapi och utbildningen till terapeut, är att bygga upp och balansera hjärnans kopplingar från hjärnans överlevnadscenter i hjärnstammen (reptilhjärnan) vidare till det limbiska systemet som är den känslomässiga del av hjärnan vi delar med andra däggdjur, ända fram till hjärnans högst utvecklade del, prefrontala cortex. Mellan det limbiska systemet och prefrontala cortex finns ytterligare tre hjärnsystem som har att göra med bl.a. beteende, känslor och minne (varav Cingulum är ett) och som också behöver behandlas för att uppnå en övergripande balans. Alla dessa center finns nämnda i Daniel Amens mycket intressanta bok.

För att kunna behandla hjärnan krävs en gedigen utbildning och kunskap i kraniosakral terapi, anatomi och fysiologi. All denna specialkunskap erbjuder jag på min 2-åriga utbildning. På det andra året av utbildningen kommer vi att behandla kraniebotten för att stärka hjärnstammens funktioner på steg III+ (Stephen Porges protokoll för socialt engagemang). Vi går in på det limbiska systemet i den första hjärnkursen. Och målet är den andra hjärnkursen som behandlar de fem zoner i hjärnan som påverkar känslor, intellekt och beteende.

Annons